Picture of 05นิวัฒน์ หัสพันธ์
ประกาศ...สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
by 05นิวัฒน์ หัสพันธ์ - Monday, 30 October 2023, 10:22 AM
 

โปรดอ่านสำหรับนักเรียนแก้ตัวผลการเรียนและทำความเข้าใจอย่างละเอียด

สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชา ว30115 การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1  ให้นักเรียนดำเนินการเข้าสู่วิชาการออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1 และเลื่อนลงไปดูรายละเอียดที่หัวข้อแก้ตัวผลการเรียน (หัวข้อด้านล่างสุด) และดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งในใบงานการแก้ตัว

 
Picture of 28ธีรทัต ทองจีน (407/66)
ตอบ: ประกาศ...สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
by 28ธีรทัต ทองจีน (407/66) - Tuesday, 7 November 2023, 03:17 PM
 

Picture of 28ธีรทัต ทองจีน (407/66)
ตอบ: ประกาศ...สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
by 28ธีรทัต ทองจีน (407/66) - Tuesday, 7 November 2023, 03:17 PM