Picture of 05นิวัฒน์ หัสพันธ์
แจ้งนักเรียน ม.4/7
by 05นิวัฒน์ หัสพันธ์ - Wednesday, 19 July 2023, 10:16 AM
 
เนื่องด้วยวันนี้ครูลาป่วย ฉะนั้นให้นักเรียนทำใบงาน 2.1 ต่อจากเรื่องที่ครูสอนไว้แล้ว โดยจับกลุ่ม ไม่เกิน 5 คน รายละเอียดตามใบงาน ครับ