Picture of 05นิวัฒน์ หัสพันธ์
แจ้งสำหรับนักเรียน ม.6/5 (2 ธ.ค. 65)
by 05นิวัฒน์ หัสพันธ์ - Friday, 2 December 2022, 08:40 AM
 

ประกาศสำหรับนักเรียน ม.6/5 เนื่องด้วยครูติดโควิด ดังนั้นในคาบเรียนวิชา ว30114   วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ให้นักเรียนทำใบงานที่  1.3