Picture of นิวัฒน์ หัสพันธ์
แจ้งนักเรียน ม.6/1
by นิวัฒน์ หัสพันธ์ - Monday, 28 November 2022, 12:03 PM
 

ประกาศสำหรับนักเรียน ม.6/1 เนื่องด้วยครูติดโควิด ดังนั้นในคาบเรียนวิชา ว30114  คาบที่ 6  วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.40 น. - 13.30 น. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.3  ส่งเข้าระบบ โดยศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียน และเอกสารประกอบการสอนที่ครูเตรียมไว้ให้ (PowerPoint)