Picture of 05นิวัฒน์ หัสพันธ์
แจ้งสำหรับนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
by 05นิวัฒน์ หัสพันธ์ - Sunday, 30 October 2022, 11:06 AM
 

โปรดอ่าน

สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชา ว30115 การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1 ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

1.ให้นักเรียนตรวจสอบรายการงานของนักเรียนที่ค้างส่งทุกชิ้น  และให้จัดทำทุกชิ้นงานที่ค้างส่งโดย่เขียนด้วยลายมือของตนเอง  โดยระบุใบงานแต่ละใบให้เรียบร้อย

2.วิธีการส่งให้นักเรียนถ่ายรูปใบงานแต่ละใบ และใช้โปรแกรม หรือ app ที่รวมไฟล์ทุกหน้า ให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน เช่น vflat,  Camscanner เป็นต้น

3.ส่งมาไฟล์เดียวเท่านั้น

4.ถ้าไม่ถูกต้องตามขั้นตอน อาจไม่ได้รับการตรวจ

5. สำหรับใบงานที่ 3.1 ที่ต้องส่ง link มา ให้นักเรียนวาง link ในส่วนของคำอธิบาย

6. สำหรับนักเรียนที่ส่งานครบทุกช่อง แต่ผลการเรียนเป็น 0 เนื่องจากนักเรียนมีคะแนนไม่ถึง 50 คะแนน ให้นักเรียนแก้ตัวโดยเลือกทำใบงาน 1 ใบ