Picture of 01นิวัฒน์ หัสพันธ์(Admin)
ประกาศแจ้งนักเรียน ส่งชิ้นงานกลางภาค
by 01นิวัฒน์ หัสพันธ์(Admin) - Wednesday, 9 September 2020, 10:16 AM
 

แจ้งนักเรียน ม.4/2 4/4 4/6 ให้นักเรียนส่งงานชิ้นงานกลางภาค ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายนี้ นะครับ และพยายามตรวจสอบความถูกต้องของงานตนเองด้วย